เอ็นพีเอการไฟฟ้า (ราชาริมนำ้)

ที่อยู่ติดต่อ
เอ็นพีเอการไฟฟ้า (ราชาริมนำ้)

175-6 ถนน พุทธบูชา
อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-258039, 055-241011, 055-241163